Nytt på Mittvägen:

2017-07-10

 SE UPP FÖR GLASSPLITTER IGEN!

 Någon har återigen krossat flaskor och kastat plasthandskar på sydsidan vid D-E, mellan gången och huset vid den lilla bergknallen.
Vi har gjort vårt bästa, igen, för att städa undan splittret, men det finns mycket kvar i gräset som är omöjligt att få bort.

 Vi varnar särskilt föräldrar med barn och hundägare.

 /Styrelsen

_________________________________________________________________

2017-06-29

På grund av den vattenskada som inträffat i källaren mellan port J och port G för ett par veckor sedan kommer ett arbete att påbörjas under denna vecka med att återställa skadade utrymmen. Orsaken till vattenskadan var en toalett som svämmade över så att vatten rann ut i portgångarna och ner i hisschakten. För att undvika framtida mögelskador måste skadade väggar rivas, mattor i trapphusen tas bort och lister åtgärdas. Efter att dessa utrymmen torkats ordentligt kommer återställningen att påbörjas. Vår tekniska förvaltare WIAB kommer att vara huvudentreprenör och Humidus deras underentreprenör.

Styrelsen beklagar det obehag detta medför men hoppas att arbetet snart ska vara klart.

Styrelsen
_________________________________________________________________

2017-06-26

Styrelsen vill påminna samtliga medlemmar att vara lite extra vaksamma på okända personer som rör sig i fastigheten under sommarmånaderna pga inbrottsrisken. Vi har tidigare år haft hantverkare som sprungit runt i fastigheten och sagt att de gör arbeten i en lägenhet, men inte kunnat uppge på vems uppdrag. De enda hantverkare som ska röra sig i fastigheten är WIAB eller entreprenörer till dem.  Mycket viktigt är att portarna inte ställs upp för vädring så att obehöriga kan ta sig in i fastigheten. Behöver det vädras får fönster öppnas högre upp i trappuppgången. Viktigt att den som öppnar fönster också har ett ansvar att stänga dem. Vi har också uppmärksammat att någon tar sig in i portuppgångarna och delar ut reklam i tidningsfacken utanför våra dörrar vilket inte är tillåtet. Ser någon medlem detta är styrelsen tacksam för information om det företag som agerar på detta vis så att vi kan kontakta dem.  

Under senaste veckorna har medlemmar råkat ut för cykelstölder, både i cykelrummen och i cykelställen utanför portarna, också här behöver vi vara vaksamma.

Styrelsen påminner också samtliga medlemmar att avbeställa tidningen om ni ska vara bortresta en längre tid, detta brukar vara ett sätt att undvika inbrott.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar en trevlig sommar!

_________________________________________________________________

2017-05-09

Väl mött på föreningens årsstämma 30 maj kl.19!

Vi träffas i gemensamhetslokalen i "valvet" vid port G och avslutar mötet med förfriskningar och tilltugg.
Kallelse har delats ut i brevlådor samt skickats ut, tillsammans med årsredovisning via mejl.

Välkommen!
Styrelsen

_________________________________________________________________

 

2017-04-26

Reparationer i garaget 

Under perioden 8 maj till 12 maj kommer rötskadade reglar att bytas i garagets ytterfasader.

Det betyder att hyresgäster med bilar mot ytterfasaderna måste flytta ut sina bilar, dagtid mellan 08-16. Nattetid kan bilarna parkeras som vanligt. 

Under denna period kommer det inte att finnas p-övervakning och fri parkering gäller på området, dock ej på hyrda p-platser.

Hälsningar 
Styrelsen
_________________________________________________________________
2017-04-24
Gragestädning den 5 maj
Fredagen den 5 maj kommer garaget att städas mellan 08.00 och 18.00. Under denna period behöver det vara tomt med bilar i garaget och annan utrustning ska vara bortagen. Under perioden torsdag den 4/5 till lördag den 6/5 kommer det att vara fritt att parkera inom området, dock inte på förhyrda p-platser. Besöksparkeringen kommer att vara avgiftsfri under denna period. Efter utförd städning är garaget disponibelt för de som hyrt platser igen.
Hälsningar 
Styrelsen
 _________________________________________________________________

2017-03-16

Se upp för glassplitter!

Någon har krossat ölflaskor på sydsidan, vid D-E, mellan gången och huset, vid lyktstolpen, på bergknallen.

Vi har plockat upp och sopat på berget för att få bort så mycket som möjligt. Men det är omöjligt att få bort allt smått så det finns fortfarande glassplitter på bergknallen och i gräset runt om.

Vi vill särskilt varna föräldrar med små barn.

Styrelsen

_________________________________________________________________

2017-03-03

Nytt försäkringsbolag 

Styrelsen för Brf Röda Ugglan har genomfört upphandling av  fastighetsförsäkring. Nytt försäkringsbolag är från och med 1 april  Länsförsäkringar. För försäkringsfrågor och anmälan av skador, vänligen kontakta Jonathan Olsson, jonathan.emanuel.olsson@gmail.com 

_________________________________________________________________

2016-11-22

Nu i juletider är vi många som vill tända ljus hemma och då är det viktigt att komma ihåg att vara försiktig. 

Släck alltid ljus om du lämnar rummet och placera aldrig ljus nära saker som kan börja brinna, till exempel nära en gardin. Var extra försiktig om du har mossa i ljusstaken. 

Se till att testa dina brandvarnare och kontrollera att brandsläckare och brandfilt finns lättåtkomligt, om olyckan skulle vara framme. Det är även viktigt att trapphus och källargångar hålls fria från saker som kan börja brinna och/eller förhindra utrymning, som exempelvis barnvagnar, cyklar eller gamla tidningar och kartonger. 

Glad advent!

Önskar styrelsen

__________________________________________________________________

 

2016-10-23

Styrelsen har fått information om att flera medlemmar planerar eller genomför renoveringar av olika slag i sina lägenheter och vill därför påminna om att styrelsen ska underrättas i förväg och lämna sitt godkännande till planerad renovering/ombyggnation enligt föreningens stadgar. Sådana åtgärder som ska godkännas av styrelsen är åtgärder av väsentlig karaktär, ändringar av eller ingrepp i avloppsrör eller ledningar eller ingrepp i föreningens egendom såsom bärande konstruktioner mm. Om byggnationen förväntas pågå länge eller innebär störande ljud är den att se som väsentlig och styrelsen ska underrättas. Om vatten, ventilation eller el planeras att stängas av under arbetet av ska styrelsen underrättas i god tid innan åtgärden vidtas så att övriga medlemmar kan förvarnas.

För att få ett godkännande av styrelsen för en renovering/ombyggnation ska lägenhetsinnehavaren presentera en ritning över planerad byggnation, ange namn på de entreprenörer som ska utföra arbetet samt intyga att dessa har nödvändig kompetens/certifiering för det arbete som ska utföras. Efter genomförd åtgärd ska styrelsen beredas tillfälle att besikta utfört arbete.


Styrelsen hoppas att samtliga medlemmar respekterar denna ordning för att vi ska bevara vårt fina hus på Mittvägen och för att visa respekt mot övriga medlemmar. Om ovanstående inte följs av en medlem kan denne blir ersättningsskyldig mot föreningen och övriga medlemmar för de skador eller störningar som kan uppkomma på fastigheten.

Styrelsen

__________________________________________________________________

 

2016-10-15

Cykelställ

Inför vintern står det många cyklar i cykelställen utanför portarna. Klagomål har inkommit från medlemmar att många cyklar har stått där länge och är både illa tilltygade och har punktering. Inför vintern ber vi samtliga medlemmar att ställa sina cyklar i cykelrummen för att de inte ska bli förstörda/stulna. Det kommer också att underlätta snöröjningen under vintern. Styrelsen kommer att ombesörja att ”herrelösa” cyklar kommer att fraktas bort och slängas efter den 15 november.

Styrelsen

__________________________________________________________________

2016-09-22

Lås och släck!

Vid flera tillfällen har dörrar in till källargångar funnits olåsta. Det är av största vikt att vi alla ser till att källardörrarna hålls låsta för att minska risken för obehörigt tillträde. Vi bör också vara uppmärksamma på personer som inte ser ut att tillhöra/ha något ärende till fastigheten, för att minska risken för inbrott eller annan oönskad verksamhet.

Tänk också på att släcka belysningen i förrådsutrymmen där ingen automatisk släckning sker, så minskar vi elkostnaderna.

Vänlig hälsning

Styrelsen

__________________________________________________________________

 

2016-07-04

Målningsarbeten under sommaren.

Den 12 Juli kommer Andrés Måleri att måla om samtliga portar på Mittvägen 1. Detta arbete utfördes ursprungligen för ca 2 år sedan, men resultatet blev inte acceptabelt och fler medlemmar har påtalat att portarna är missfärgade. Styrelsen har därför reklamerat arbetet och Andres Måleri har nu accepterat att utföra detta som en reklamationsåtgärd. Andrés Måleri kommer även under Juli månad att åtgärda de fönster som ännu inte målats. Styrelsen hoppas att detta inte ska leda till allt för stora störningar och ber samtliga medlemmar att vara extra vaksamma på obehöriga då portarna kommer att vara öppna under målningsarbetet.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

__________________________________________________________________

2016-06-27

Takarbeten under sommaren

Under juli/augusti kommer det att utföras takarbeten på Mittvägen. Som det informerades om på stämman så har fastigheten en bristfällig taksäkerhet varför styrelsen har kontrakterat DM Tak AB för att uppgradera taksäkerheten. Detta krävs för att underhåll, snöskottning mm ska kunna utföras på ett säkert sätt av de entreprenörer vi anlitar. DM Tak kommer att påbörja arbetet under Juli månad och kommer att behöva tillgång till takluckorna i respektive trappuppgång varför de kommer att röra sig i trapphusen. DM Tak behöver inte tillgång till lägenheterna. DM Taks personal kommer att ha tillgång till förrådet vid A-uppgången under byggtiden. Arbetet beräknas vara klart under augusti månad och vi hoppas att det ska bli minimalt med störningar pga. detta.

 Sommarhälsningar från Styrelsen

__________________________________________________________________

2016-05-16

Laddning av hybridbilar i garage och på p-platser

Samfällighetsföreningens styrelse har nu beslutat att följande villkor ska gälla för installation av laddningsaggregat för bil på p-plats i garaget eller på utomhusparkering:

Enskild p-platshyresgäst ombesörjer och bekostar installation av eventuell uppgradering av säkring tillhörande p-platsen, laddningsaggregat, och separat elmätare för individuell mätning av elförbrukningen. Samtliga erforderliga installationer ska utföras av behörig elektriker och meddelas samfällighetsföreningens styrelse och BRFs ordförande i den egna föreningen.

Efter installation av elmätare kommer samfällighetsföreningen att debitera en fast avgift om 50 kr/månad + faktisk elförbrukning á för närvarande
1 kr/ förbrukad kWh.

Intill dess att elmätare har installerats gäller nuvarande avgift om 300 kr/månad.
/Styrelsen
__________________________________________________________________

2016-04-30

Det har förekommit försäljare/hantverkare i trappuppgångarna som påstår att de kommer från en låsfirma och vill undersöka ytterdörren och sälja inbrottsskyddsutrustning till medlemmarna. De påstår att de är i fastigheten och gör jobb och passar på och ringer på i trapphusen. De enda hantverkare som föreningen kontrakterat är vår förvaltare, WIAB, och under våren, Andrés Måleri. Övriga hantverkare bör kunna legitimera sig om de befinner sig i trapphusen och komma med en rimlig förklaring till vad de gör där, tex att de gjort jobb åt en medlem.

Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att vara observanta på obehöriga i fastigheten samt se till att ytterdörrarna till trapphusen inte lämnas öppna nu när vi börjar närma oss årets högsäsong för inbrott!
__________________________________________________________________

2016-04-21
Brf Röda Ugglans årsstämma äger rum måndagen 16/5 kl. 19.00 i samlingslokalen i valvet.
Välkomna!
/Styrelsen

__________________________________________________________________

2016-04-12

Garagestädning kommer att utföras den 29/4, 08.00--17.00
Ingen p-bevakning kommer att utföras under dagen, så det går bra att parkera fritt inom området. Det viktiga är att alla bilar lämnar garaget. Anslag kommer att sätta upp på garageportarna.
/Styrelsen
__________________________________________________________________

2016-04-06

Torsdag den 7 April fr o m 07.00 påbörjas sandsopning i vårt område. Undvik att parkera längs med Gavelvägen och Granitvägen samt på gården och andra ytor som skall sopas.
__________________________________________________________________

2016-03-15

Nu kan du kontakta styrelsen på epostadress:
info@rodaugglan.nu

__________________________________________________________________

2016-03-01

Till föreningens bilburna medlemmar!

Klagomål har framförts från föreningens medlemmar samt grannföreningarna att många har alldeles för hög hastighet inom området. Önskemål har framförts till samfälligheten om farthinder och skyltar med sänkt hastighet. Styrelsen ber därför samtliga bilburna medlemmar att tänka på hastigheten och minimera den för allas trivsel och säkerhet.
/Styrelsen
__________________________________________________________________


Styrelsen "2015-12-07
Den 7 december 2016 fattade styrelsen beslut om att föreningen tills vidare upphör med uthyrning av vår gemensamhetslokal. Orsaken till detta är att vi inte funnit någon medlem som vill ta över ansvaret för lokalen. Redan gjorda bokningar av lokalen gäller förstås och Can Aksel, mobil 070-594 97 98, kommer att assistera med nycklar mm. Styrelsen hoppas förstås att någon medlem visar intresse för detta uppdrag så att vi kan fortsätta med denna populära verksamhet.
/Styrelsen
__________________________________________________________________

 2015-11-24

Nu börjar vi närma oss den kalla årstiden. Fastigheten är utrustad med vattenburen värme och styrelsen vill påminna samtliga medlemmar att kontrollera sina element. Det är viktigt att samtliga element är varma och de får absolut inte stängas av helt med termostaten på på elementet. Blir vattnet i elementet stillastående riskerar de vattenledningar som går till elementet att frysa sönder med vattenskador till följd. Många varmvattenledningar passerar kalla utrymmen där frysrisken är stor. Man får självklart reglera värmen med termostaten, men inte stänga av elementet helt. Upptäcker ni att något element inte blir varmt så ska ni omgående kontakta Wiab för reparation av termostaten.

Inför annalkande adventstider vill styrelsen påminna om brandskyddet och ber samtliga vara försiktiga med levande ljus. Ljus ska alltid släckas när man inte har uppsikt över dem eller lämnar rummet. Särskilt värmeljus orsakar varje år bränder i bostäder då de har en förmåga att kunna explodera.

Styrelsen ber också samtliga medlemmar att se över brandvarnare och brandskyddsutrustning så att dessa fungerar och finns tillgängliga.
 
/Styrelsen"
__________________________________________________________________

2015-11-11

”Föreningen eftersöker ny lokalansvarig"!

Inom kort flyttar Maria Strandberg och Daniel Nyström som idag sköter vår gemensamma lokal i valvet. Maria och Daniel har skött sitt uppdrag på ett förträffligt sätt och lokalen är mycket populär bland våra medlemmar. Styrelsen eftersöker därför en ny lokalansvarig. Uppdraget innebär bl a att hantera bokningar av lokalen, distribuera nyckel till de som hyr, ta in avgifter för uthyrning och med jämna mellanrum inspektera lokalen så att den är i bra skick. Det är en förutsättning att vi har en ansvarig för lokalen för att vi ska kunna upplåta den för övernattningar och tillställningar. Den som är intresserad lämnar sin intresseanmälan till michael.truvert@comhem.se.

Styrelsen vill också påminna att vi saknar port ansvariga i uppgång B, C, D, F och H. Port ansvarig ska i första hand tillse att städning sköts, fel anmäls till Wiab, postfacken hålls i ordning från gratistidningar mm samt framföra ev fel eller brister i uppgången till styrelsen. Finns intresserade i dessa uppgångar att åta sig detta uppdrag så mailar ni michael.truvert@comhem.se.
/Styrelsen

__________________________________________________________________

2015-10-25

Styrelsen har noterat att någon tejpar låskolvar och ställer upp dörrar i källaren. Detta är helt förbjudet då det äventyrar både fastighetens brandskydd och inbrottsskydd. Sådana handlingar kan också leda till att föreningen står utan försäkringsskydd vid tex en brandskada.

Är det fel på dörrar och lås ska den medlem som upptäcker detta felanmäla detta till Wiab, alternativt kontakta någon i styrelsen.

Finns önskemål om förändringar i fastigheten, så välkomnar styrelsen alla förslag!"
/Styrelsen
__________________________________________________________________

2015-10-23

Ny garageansvarig fr o m 1 november:

Uppgång E
Mobil: 0709-992778
/Styrelsen
__________________________________________________________________

2015-07-11 

Målning av fönster på sydsidan mot sjön

Med start den 24 augusti kommer Andrés Måleri att måla om våra fönster på sydsidan mot sjön. Här kommer instruktioner till alla brf medlemmar för att målningsarbetet skall kunna genomföras effektivt och utan onödiga avbrott.

Liten historik

Fönstermålningen som genomfördes på sydsidan för några år sedan blev aldrig godkänd. Ärendet blev ett försäkringsfall och Röda Ugglan kom ut skadelösa. En ny entreprenör togs in, Andrés Måleri. AM målade då först dörrar och fönster på husets norra sida och senare även trappuppgångarna med fullgott resultat.

Instruktioner

AM kommer att måla från en mobil plattform. Det som skall målas är karmen som de öppningsbara fönsterbågarna sitter i och själva fönsterbågarna. Målningen omfattar fönstrets utsida dvs fram till tätningslisten. Om det finns behov målas även träet mellan det yttre spröjsade fönstret och dubbelfönstret. För att komma åt allt detta utifrån måste målaren kunna öppna varje fönster under själva arbetet. Därför ska lägenhetsinnehavaren lämna fönstret öppet och fastsatt på sina vädringshakar så att målaren kan peta upp fönstret utifrån. Om detta inte går eller känns osäkert behöver en nyckel till lägenheten lämnas över till en representant i Röda Ugglans styrelse.

Vidare ska blomkrukor och alla andra saker som står i fönstren flyttas undan de dagar då arbetet pågår.

Tider

Målningen kommer att genomföras etappvis för ett antal trappuppgångar åt gången. Målaren behöver arbeta med varje fönster flera gånger med torktider mellan varje gång och därför komma åt samma fönster under ett antal dagar. Det betyder att AM kommer att dela ut en etapplan med datum och nummer på trappuppgångar som ska vara åtkomliga i varje etapp. Detta görs veckan före varje etapp så att alla vet när fönstren ska lämnas upphakade när man går ifrån sin lägenhet. Det går bra att lämna sin nyckel till en styrelserepresentant för hela eller de delar av tiden målningsprojektet pågår om man inte är hemma.

Kontakt
För kontakt kring nyckelhantering maila Gunnar Defte, gunnar.defte@gmail.com så kan jag tillsammans med styrelsen se till att vi hanterar nycklar till lägenheterna.

/Styrelsen

__________________________________________________________________

2015-05-11

Föreningen får inom kort 4 st garageplatser lediga för uthyrning. Är du intresserad, kontakta gärna vår garageansvarige eric.granefelt@comhem.se
 
/Styrelsen
__________________________________________________________________

2015-05-04
Garaget och trapphuset kommer att städas den 15 maj, kl 08.00 - 17.00. Samtliga bilar behöver köras ut från garaget före angiven tid.Du kan fritt parkera bilen inom området under tiden 14/5-16/5.

__________________________________________________________________

2015-02-17

Brf Stensötans båda byggnader har skador hänförliga till byggnadernas putsade fasader. JM med underentreprenörer kommer att åtgärda detta. Arbetet beräknas pågå på den östra byggnaden under perioden mars--hösten 2015 och på den västra byggnaden motsvarande period 2016.Arbetet kommer medföra materialtransporter på Gavelvägen respektive Granitvägen, parkering av personbilar samt uppställning av personal- och materialbodar på dels respektive gata, dels på parkeringsplatsen öster om Röda Ugglans byggnad. Vissa ljudstörningar från arbetet kommer sannolikt att uppkomma, oklart hur mycket. JM kommer att informera Röda Ugglan skriftligen om detaljer i tider och arbetssätt och den informationen kommer vi förmedla vidare till medlemmarna.
/Styrelsen
__________________________________________________________________

2014-12-31
Hej allesammans och God Fortsättning!
Förbrukade julgranar kan deponeras i hörnet av Bergsätravägen/Gavelvägen fram till söndagen den 18/1 2015. Därefter får inga granar under några omständigheter läggas på nämnda plats. Granen ska läggas fri från prydnader och ej i säck. Naturligtvis kan granen även deponeras vid återvinningsstationen vid Rudboda.
/Styrelsen

__________________________________________________________________

2014-12-18

Brandskyddspaket till samtliga medlemmar!

En av de värsta katastrofer som kan inträffa för en bostadsrättsförening och dess medlemmar är en brand. Även en begränsad brand i en lägenhet kan få stora konsekvenser på grund av rökskador och vattenskador i efterföljande släckningsarbete med omfattande saneringar, reparationer och evakueringar till följd. Ekonomiskt drabbar en brand samtliga medlemmar genom kostnader för självrisker och förlust av medlemsavgifter. Samtliga medlemmar har därför ett intresse av och ett ansvar för att minimera riskerna för bränder. Om olyckan är framme är det viktigt att varje bostad är rustad för att kunna hantera en situation där det börjar brinna tex på spisen eller i en gardin. Styrelsen har därför fattat beslut om att höja brandskyddet genom att köpa in ett brandskyddspaket bestående av en brandsläckare, en brandfilt och 2 brandvarnare till samtliga medlemmar för våra gemensamma medel. Många av medlemmarna har säkerligen redan denna utrustning eller delar därav, men det är viktigt att den hålls uppdaterad. Tillverkarna rekommenderar att brandsläckare och brandvarnare byts ut efter 10 år då funktionaliteten inte kan garanteras efter denna tid. Brandskyddspaketen kommer att levereras före jul och samtliga medlemmar kommer att få ett meddelande i postfacket om när utrustningen kan kvitteras ut. Det enda åtagande du har som medlem i bostadsrättsföreningen är installera/montera utrustningen i din bostad enligt de instruktioner som medföljer samt se till att utrustningen löpande underhålls enligt tillverkarens instruktion. 

Med detta önskas samtliga medlemmar en riktig God Jul och ett Gott Nytt År

Styrelsen

PS: Släck alla ljus när ni inte har uppsyn över dem och var extra försiktiga med värmeljus där vissa fabrikat kan explodera!
__________________________________________________________________


2014-12-16

Sophantering
På förekommen anledning uppmanas alla medlemmar att iaktta större noggrannhet när soppåsar kastas i respektive container i sophusen. Allt för många påsar landar utanför container, vilket medför att entreprenören SITA inte hämtar soporna.

Källarbelysning
På förekommen anledning uppmanas alla medlemmar att släcka glömd belysning i källaren, inklusive cykelrummen. Vissa sektioner i källaren saknar timer för släckning av belysningen.

Levande ljus
Alla medlemmar uppmanas att iaktta största försiktighet och noggrannhet vid användning av stearinljus eller annat med öppen låga. Dvs släck stearinljus och andra öppna lågor när användningen upphör. Då förebygger vi bränder på ett enkelt och effektivt sätt.

Vi tillönskar alla medlemmar God Jul och ett Gott Nytt År!
/Styrelsen
__________________________________________________________________

2014-10-02

Wiab har i dag gjort följande justeringar i värmecentralen som ett led i att förbättra byggnadens värmeekonomi:

Den s k värmekurvan har sänkts med 5 grader och utgående varmvatten har sänkts med 5 grader. Idealet för bästa värmeekonomi är att radiatorventilerna på elementen är helt öppna  i varje lägenhet. Vid för hög rumsvärme får ventilerna strypas efter behov och vid för låg rumstemperatur får justering göras i värmecentralen. Inställda värden ska kunna ge en rumstemperatur på 21 grader, vilket kan variera beroende på typ av lägenhet.

/Styrelsen
__________________________________________________________________

2014-09-09

Tvättstugan i 1 A är åter i funktion; felet är avhjälpt.

/Styrelsen
__________________________________________________________________

2014-09-07

Tvättförbud i tvättstugan 1 A p g a stopp i avloppet - Felanmält

/Styrelsen
__________________________________________________________________

2014-08-29

Hisstelefonerna är ur funktion - felanmälan har gjorts till Telia.

/Styrelsen
__________________________________________________________________

2014-08-09

JM påbörjar under v 34 arbeten i valvet, utanför byggnaden och i källaren 1 G. Detta för att åtgärda och förebygga fuktproblem i källaren.

/Styrelsen
__________________________________________________________________

2014-07-27

Vid dagens regnoväder har det läckt in vatten på flera ställen i källargångarna, kontrollera gärna så snart som möjligt att ert förråd är ok.

/Styrelsen
__________________________________________________________________

2014-07-25

Inbrott med åverkan på postbox och öppnad post har gjorts i 1 G. Sekreteraren tar hand om posten tills vidare.
Vi ber samtliga att vara extra uppmärksamma!

/Styrelsen
__________________________________________________________________

2014-06-12

På förekommen anledning vill vi  påpeka att källaren med förråd inte är lämpliga utrymmen för förvaring av livsmedel, rotsaker, frukt etc. Detta av lukt- och hygieniska skäl. Förvarade produkter attraherar dessutom skadedjur av olika slag, t e x råttor.

Resterande målningsarbeten i trapphusen och lackning av trösklarna i ytterportarna kommer att utföras av Andrés Måleri den 23/6. Ytterportarna behöver vara uppställda hela dagen eller den tid målaren anvisar, för att lacken ska kunna torka.

/Styrelsen
__________________________________________________________________

2014-05-12

Grävningsarbeten kommer påbörjas onsdagen den 14/5 pga tele- och dataavbrott i föreningens byggnad. Arbetet beräknas pågå några dagar.

/Styrelsen
________________________________________________________________

2014-05-06

Invigning av utställningen "Bergsätra 100 år" sker torsdagen den 8 maj, kl 17.00 på Lidingö museum.

/Styrelsen
__________________________________________________________________

2014-04-27
Torktumlaren i J fungerar ej. Den är nu felanmäld.

/Styrelsen
__________________________________________________________________
2014-04-10
Henriksbergs Verkstäder kommer att utföra injustering av ventilationssystemet den 6-7 maj. Tillträde behövs till samtliga lägenheter och lokaler. Entreprenören kommer att lämna detaljinformation i postlådorna ca 2 veckor i förväg.

/Styrelsen
__________________________________________________________________

2014-04-04
Inbrottsförsök i 1J, högst upp! Vi uppmanar samtliga medlemmar att vara uppmärksamma!
/Styrelsen
_______________________________________________________________

2014-03-27
Pga snöväder har tidigare aviserat grävarbete vid garagevägg mot berget i väster blivit försenat. Arbetet beräknas starta v 15.

/Styrelsen
__________________________________________________________________
2014-03-17

PÅMINNELSE

Arbetet med rensning av ventilationskanaler samt inställning av ventilationen kommer att påbörjas 24 mars enl. tidigare avisering.

Vi vill betona allas skyldighet till att upplåta sin lägenhet för att göra arbetet möjligt. Den som inte kan vara hemma ombedes se till att granne eller annan person kan ge tillträde till lägenheten.
Den aktuella dagen finns även möjlighet att lämna nycklar (OBS! märkta med namn) till representant för Henriksbergs Verkstäder, i porten, 7.30–08.00. Nycklarna återlämnas efter avslutat arbete i respektive brevlåda.

Riktad information kommer att ges av Henriksbergs Verkstäder vad gäller aktuellt datum för varje trappuppgång.

/Styrelsen
_________________________________________________________________

2014-03-12

Tyvärr har inbrottsförsök gjorts till lägenhet i 1 A under tisdagen förra veckan.Vi uppmanar samtliga att vara extra uppmärksamma! Polisanmälan har gjorts av berörd medlem.

/Styrelsen
_______________________________________________________________

2014-02-28

JM kommer vecka 12 att påbörja grävarbeten vid garageväggen mot berget i väster och vidta åtgärder, som ska leda bort vatten som i dag trycker mot garageväggen.

/Styrelsen
________________________________________________________________

2014-02-21

Enligt OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) behöver vi rensa ventilationskanaler samt justera ventilationen i huset.

Arbetet kommer att utföras av Henriksbergs Verkstäder med start 24 mars. Vi vill betona allas skyldighet till att upplåta sin lägenhet för att göra det möjligt för rengöring och inställning av ventilationen.

Arbetets innehåll:
En första fas med rengöring av ventilationskanaler i hela huset och
en andra fas med inställning och balansering av ventilationsluftflöden.

Arbetet kommer att utföras i etapper med ett antal trappuppgångar i varje etapp.

Tid för rengöringsfasen i sin helhet är 4 -5 dagar. Efter ca 1 vecka sker inställningsfasen, som beräknas pågå i 3 -4 dagar.

Ca 1 vecka före arbetsstart i respektive portuppgång kommer ytterligare avisering från leverantören med detaljerad information/instruktion om förberedelser brf-medl. skall vidtaga.

Medlem som inte kan vara hemma ombedes se till att nycklar finns tillgängliga på annat sätt de aktuella dagarna (dvs. fas 1 och fas 2).

/Styrelsen
________________________________________________________________

2014-02-01

Avtal har träffats med Norrorts Boservice avseende ekonomisk förvaltning, Vallentuna Revisionsbyrå avseende revision, Wiab Service avseende teknisk förvaltning, samtliga avtal gäller fr o m 2014. OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) har gjorts av WSP. Kontroll av fjärrvärmesystemet har gjorts av Fortum. Koddosorna vid ytterportarna kommer att bytas.

/Styrelsen
______________________________________________________________

2014-01-31

Wiab har åtgärdat felen i tvättstugan 1 A. OK att använda tvättstugan som vanligt fr o m den 1/2.

/Styrelsen

__________________________________________________________________

2014-01-24

Tvättförbud i tvättstugan 1 A ! Wiab åtgärdar v 5.

/Styrelsen

__________________________________________________________________

2014-01-23

Wiab har åtgärdat felen i tvättstugan 1 A. Tvättstugan kan fr o m fredagen den 24/1 användas på vanligt sätt.

/Styrelsen

__________________________________________________________________

2014-01-21

Översvämning på nytt i tvättstugan 1 A. Det betyder tvättförbud tills vidare. Vår förvaltare, Wiab Service, hanterar ärendet enligt anslag på tvättstugedörrarna. Vi återkommer när tvättstugan kan användas igen.

/Styrelsen

__________________________________________________________________

2014-01-13

Avloppsstoppet i tvättstugan 1 A är åtgärdat och det är OK att nyttja tvättmaskinerna.

/Styrelsen"

__________________________________________________________________

2013-12-30

Andrés Måleri kommer att påbörja ytskiktsrenovering i samtliga trapphallar fr o m vecka 2-3. Ytterligare info kommer senare från Andrés"

__________________________________________________________________

2013-12-16

Ny förvaltare, WIAB fr o m årsskiftet. Kontaktuppgifter kommer att finnas under felanmälan samt i portuppgångarna.

__________________________________________________________________

2013-12-15

Källaren kommer att maskinskuras den 18/12. Öppnade dörrar ska vara öppna under dagen.

__________________________________________________________________

2013-10-31 

Storstädning

av källare/gångar kommer att ske måndag den 4 november. Allt som inte hör hemma i källargångarna kommer att forslas bort, enligt tidigare avisering.

Fönsterputsning

Efter målningsarbetena kommer fönsterputsning, på utsidan, att utföras på norra sidan, gavlarna och i portarna den onsdag den 6 november.

/Styrelsen

__________________________________________________________________

2013-10-16

Till BRF-medlem som har garageplats

Radiolänksystemet till garageportarna är klara. Du kan kvittera ut en programmerad dosa genom att kontakta vår garageansvarige Eric Granefelt, 072-541 24 40 för överenskommelse om tid. Deposition 500 kr/dosa, kontant. Ränta utgår inte; den får bidra till föreningens administration för hanteringen.

/Styrelsen

 __________________________________________________________________

2013-10-03

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Härmed kallas medlemmarna i BRF Röda Ugglan till extra föreningsstämma för val av revisor samt revisorsuppleant.

Tid: Onsdagen den 30 oktober 2013, kl. 19.00

Plats: Gemensamhetslokalen i valvet

DAGORDNING:

Stämmans öppnande

Godkännande av dagordningen

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar (röstlängd)

Val av ordförande vid stämman

Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman

Val av justeringsmän

Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Föredragning av förslag på ny revisor samt revisorsuppleant:

Revisor: Vallentuna Revisionsbyrå AB. Revisorsuppleant: Eva-Lena Holmqvist

Efter stämman kommer det finnas tid för frågestund.

Styrelsen förväntar sig att respektive bostadsrättshavare:

deltar i stämman

känner sitt ansvar för att föreningen skall kunna upprätthålla en god boendemiljö och en god boendeekonomi.


Lidingö
den 3 oktober 2013

Styrelsen för

BRF RÖDA UGGLA

_______________________________________________________________ 

2013-10-03


Städning av källare

Storstädning av källaren kommer att utföras av Allservice under hösten.

Källargångarna måste vara tömda på saker som inte ska stå där, inför städningen.

Den/de som vet med sig att man har saker stående i gången och utanför förrådsutrymmena ombedes flytta/ta bort dessa före den 31 oktober.

Allt som står kvar i gångarna efter detta datum kommer att kastas i, av föreningen hyrd, container.

Mvh Styrelsen

______________________________________________________________________

2013-08-26 

Fönstermålning

Fönstermålning norra sidan plus gavlar kommer att påbörjas måndag 26/8 och beräknas ta ca 10 dagar/lägenhet.

Arbetet sker utifrån men för att målning ska kunna ske runt hela fönstret måste fönstret ställas upp med hake så målaren kan öppna för att komma åt.

På måndag 26/8 behöver fönster i portarna 1A – 1F vara uppställda.

Det är synnerligen viktigt att berörda fönster är uppställda enligt anvisning!

Detta för att undvika merkostnader i händelse av att målaren måste komma tillbaka separat för enstaka fönster.

Arbetet utförs av Andrés Måleri AB. Fortsatt information kommer att ges om tider, när arbetet startat.

Kontaktperson: Peter Zubenko 073-6622021.

Fönsterputsning kommer att bekostas av föreningen efter avslutat arbete.

Mvh Styrelsen

______________________________________________________________________

2013-08-23

Medlemsinformation Brf Röda Ugglan

Nedskräpning:
 Under sommaren har kraftig nedskräpning med cigarettfimpar, glasspapper och kvarlämnade grillar på baksidan förekommit. Alla uppmanas att hjälpas åt att hålla rent och påtala missförhållanden till den/dem det berör. Medlemmars ansvar gäller även för tillfälliga gäster och gäster som hyr vår lokal.

Uppsnyggning av postboxar:
 Skyltansvarig, Per Stigsson, gjort inventering och kommer att utföra byte av skyltar. Meddelande kommer till dem som berörs då brevlådan behöver vara upplåst vid skyltbytet.

Målningsarbeten:
Målning av fönster norra sidan och gavlar påbörjas v. 35, se separat information. Yttre målningsarbeten i övrigt kommer att pågå under hösten.

Planteringen:
Uppfräschning norra sidan påbörjas under september månad.

Ny ekonomisk förvaltare från 1 januari 2014. Separat information angående autogiro och adressuppgifter delas ut i postfacken.

/Styrelsen

______________________________________________________________________

2013-06-27

Slyröjning kommer att ske vecka 28.

______________________________________________________________________

2013-05-24


Information till medlemmarna i Brf Röda Ugglan

 • Slyröjning runt fastigheten kommer ske under sommaren, i juli och kommer ta ca 1 vecka.
 • Garagestädning ska ske en helg framöver. Bilar kan då parkeras i närområdet och P-bolaget kommer att informeras så p-böter inte delas ut.
 • Garaget ska besiktigas v. 21 avseende konstruktion och ventilation.
 • Dörrpartiet till återvinningsrummet är utbytt.
 • Försäkringsärende gällande brister/skador vid fönstermålning 2011 är löst. Trygg Hansa har betalat 180 000 kr till föreningen 2013.
 • Fönsterputsning utsida på södra sidan kommer att utföras med början 3/6.
 • Fönstermålning utsida på norra sidan och gavlar kommer att utföras av Andrés Måleri med start i augusti.
 • Avtal för målning inomhus är ”på gång”.
 • Källaren kommer att storstädas på Allservice´s bekostnad.
 • OVK-besiktning (obligatorisk ventilationsbesiktning) ska ske under hösten.
 • JM skall kontrollera stenfoten runt huset och täppa till ev. hål för undvikande av ”skadedjurs- tillträde”.
 • Planteringarna på norra sidan ska röjas och fräschas upp.
 • Port L kommer att få nya postlådor som placeras inomhus. Brevlådorna genomgående ska också fräschas upp avseende skyltar.
 • JM teknisk förvaltning har sagt upp avtalet fom årsskiftet. Arbete pågår för att hitta ny förvaltare.
 • Ekonomisk förvaltare, f.n. UBC. Ev. byte till annan. Offertintagning pågår.
 • Fjärrdosa för dörröppning garage skall upphandlas. Frivillig användning. Nyckelsystemet kommer finnas kvar.

/Styrelsen
______________________________________________________________________